Algemene Voorwaarden

Aanmelding, reservering en betaling van cursussen, workshops en leergangen
Door inzending van het aanmeldingsformulier verplicht u zich tot deelname  aan en betaling van de verschuldigde bedragen voor de betreffende cursus, workshop of leergang. Er vindt geen teruggave van gelden plaats wanneer, om wat voor reden dan ook, niet of gedeeltelijk niet, aan de cursus of leergang wordt deelgenomen, behalve wanneer afmelding voor de cursus of leergang minimaal 15 dagen van te voren plaatsvindt.

Bij annulering om wat voor een reden dan ook binnen 7 dagen voor aanvang van de workshopdag of aanvang eerste cursusdag, worden de kosten van de betreffende workshop of cursus geheel in rekening gebracht. Bij het niet kunnen deelnemen aan een of meerdere cursusdagen om wat voor reden dan ook, worden geen gelden gerestitueerd.

Betaling van cursussen en workshops
Dit is mogelijk per bank of door contante betaling ter plekke. Voor de meerdaagse cursussen en voor de tweejarige Transformatieleergang dienen de kosten voorafgaand te zijn betaald. Reservering van een deelname plek vindt pas plaats na betaling van de workshop.

Betaling van energiebehandelingen, therapie- of coachsessies.
Energiebehandelingen, coach- en therapiesessies dienen contant te worden afgerekend. Bij een overeengekomen coachtraject of een overeengekomen combinatie van coach/therapiesessies dient het totale bedrag voorafgaand aan de eerste sessie te zijn voldaan, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Een Spirituele Lifescan dient ofwel voorafgaand per bank te worden betaald. De betaling voor een een Spirituele Lifescan of Relatieprofiel dient tenminste zeven dagen voorafgaand aan het consult bij ons binnen te zijn.

Vakantieweken Frankrijk
Reservering van een plek voor deze week geschiedt na ontvangst van het ondertekende aanmeldingsformulier alsmede de aanbetaling van € 200,- pp., op volgorde van binnenkomst van aanmelding. Het aanbetalingsbedrag dient binnen 10 dagen na aanmelding ontvangen de zijn. Indien om wat voor reden dan ook niet aan de vakantieweek kan worden deelgenomen door de aangemelde deelnemer wordt geen restitutie van het aanbetalingsbedrag gegeven.

De totale arrangementsprijs dient uiterlijk acht weken voor de aangegeven vertrekdatum op de opgegeven rekening te zijn bijgeschreven. Bij annulering om van voor reden dan ook vanaf vindt geen restitutie van het verschuldigde arrangementsbedrag plaats. U kunt hiervoor zelf een annuleringsverzekering afsluiten, dit is niet inbegrepen bij het arrangement. Ook een reisverzekering is niet inbegrepen bij het arrangement.

Indien het vakantiearrangement onverhoopt geen doorgang vindt, worden de reeds overgemaakte gelden onverwijld teruggestort op de betreffende rekeningen van de deelnemers.

BTW
Voor prive-personen zijn de op deze website aangegeven bedragen inclusief 21% BTW, tenzij ander vermeld. Voor bedrijven zijn de op deze website aangegeven bedragen exclusief BTW.

Adreswijzigingen
Geef svp tijdig uw adreswijzigingen door via ons contactbericht op de website. Dit geldt ook voor telefoonnummers en e-mailadressen.

Afmelden
Tijdige melding van het niet kunnen bijwonen van een cursusdeel of workshop wordt zeer op prijs gesteld. Dit kan per telefoon 06-33 88 88 14 of per e-mail : info@spiritincoaching.nl.
Wanneer een afgesproken coach- of therapiesessie minimaal 24 uur van te voren wordt geannuleerd worden geen kosten in rekening gebracht.

Mobiele telefoon
Het is verboden om tijdens de cursussen of sessies mobiele telefoons aan te laten staan, tenzij van tevoren afgesproken met de leiding.

Parkeren
U wordt vriendelijk verzocht uw auto niet op de oprijlaan te parkeren maar op de tegenover het pand liggende openbare parkeerplaatsen.

Vertrouwelijkheid
Indien u deelneemt aan een cursus, workshop of leergang gaat u vertrouwelijk om met de informatie over of van andere deelnemers aan de cursus, workshop of leergang zodat er in een sfeer van openheid en vertrouwen met elkaar van gedachten kan worden gewisseld en een optimaal leerproces kan ontstaan.