2020 Het jaar van Isis

Het jaar 2020 valt onder de werking van het getal 2 en de verhoogde potentie ervan, het meestergetal 22, met als grondgetal het getal 4. Wat betekenen deze getallen nu voor ons als individuele mens en als mensheid? Kort samengevat geeft dit aan dat de verbinding met onze innerlijke leiding in 2020 extra wordt gestimuleerd. Het getal 20 symboliseert het tot uitdrukking brengen van de kracht van de ene Geest in onze eigen unieke menselijke vormgeving. Het hervinden van de eenheid in de aardse (4) dualiteit (2).

Het getal 2 in de aardse dualiteit
We zullen eerst ons licht eens laten schijnen op de essentie en de verborgen betekenis van het getal 2. Dit getal is op het aardse niveau het symbool voor de dualiteit. In de dualiteit bestaat alles uit uitersten, tegenstellingen, goed – kwaad, arm – rijk, positief – negatief, donker – licht, rechts – links, Ups en downs, hoogtepunten – dieptepunten. De energie van de dualiteit is als een golfbeweging, het gaat op en neer. Het ene moment ervaar je het een en het andere moment ervaar je het andere. En het een is daarbij niet beter als het andere en het een kan ook niet zonder het andere. Juist die wrijving, die tegenstellingen in de dualiteit, heeft je steeds dichter gebracht bij het verlangen naar die eenheid. Het getal 2 draagt dit verlangen en de potentie naar eenheid dan ook al in zich.

Het getal 2 wordt ook wel Duade genoemd,  het symbool voor kosmisch evenwicht en harmonie, maar wordt op materieel gebied in verband gebracht met het vallen uit de eenheid, met de dualiteit, confrontatie en meningsverschil omdat het in de regelmatige rij van hele getallen het eerste getal is dat kan worden opgedeeld. “ En God scheidde het Licht van de duisternis” (Genesis 1:4). Deze verdeling van één in twee delen kan tegenover elkaar staande paren opleveren, zoals dat van de schepper en het schepsel, dag en nacht, goed en kwaad, leven en dood, zwart en wit, mannelijk en vrouwelijk, stof en geest, et cetera. Dit getal symboliseert de dualiteit in zijn algemeenheid en bevat alle paren van tegenstellingen.

De Duade is het geheimzinnige, mysterieuze en occulte vrouwelijke principe, de macht achter de troon, vaak verborgen en niet gewaardeerd maar desalniettemin het meest innerlijke hart van alle creatie. Onder de werking van het getal 2  wordt voor het eerst zorgen en verdriet ervaren. Ongeluk en kwade krachten worden ook vaak met dit getal geassocieerd, omdat zij relateert aan de val van de mens vanuit het paradijs. In het paradijs is de mens in eenheid met God, na de val niet meer. Dan komt hij in de dualiteit.  Het verdriet van de 2 komt voort uit de diepe innerlijke herinnering aan de splitsing vanuit de eenheid en de daarmee verbonden eenzaamheid en het verlangen om terug te keren naar de monade. Tegelijkertijd werd door deze afscheiding de wereld van de vorm, de materiële wereld mogelijk gemaakt.

Op het materiële vlak, in de dualiteit, manifesteert het getal 2 zich als besluiteloosheid, doelloosheid en twijfel. De kleur verbonden aan dit getal is goud. Het is het gouden water van het leven dat vorm voortbrengt uit de chaos. Onder de werking van het getal 2 worden de sluiers van de illusie, ook wel de sluiers der vergetelheid genoemd, door de mens voor het eerst ervaren.

In de geestelijke rijken
In de hogere spirituele rijken is dualiteit slechts polariteit en niet verbonden met goed of kwaad. In ruimere zin hebben deze  paren van schijnbare tegenstellingen vaak aanvullende kenmerken, niet zozeer kenmerken die met elkaar in strijd zijn. Links en rechts, hoog en laag, moeder en vader, dag en nacht, positief en negatief, zijn voorbeelden van zulke elkaar aanvullende paren. Het onderscheidende karakter ervan is slechts een geheugensteuntje voor de tweevoudige aard van de gehele schepping. Het gaat dan bijvoorbeeld over het vrouwelijke aspect binnen het mannelijke en omgekeerd.

Isis, het vrouwelijke archetype
Het getal 2 wordt een vrouwelijk getal genoemd en is dan ook verbonden met vrouwelijke energie. Haar positieve kenmerken zijn: wijsheid, invoelingsvermogen, intuïtie en het verenigen van tegenstellingen om te komen tot nieuwe creaties.  Komend jaar en het hele komende decennium is er een grote instroom van vrouwelijke energie, verbonden met het archetype Isis.

Deze Godin heeft haar thuisbasis op de planeet Sirius. Dit proces is al even gaande, maar de vrouwelijk kracht zal nog meer gaan toenemen, ondanks alle tegenwerking vanuit de oude, mannelijke egoische energie. Dit is nodig om weer een evenwicht te creëren tussen het mannelijke- en het vrouwelijk principe, een sterke creatieve- en elkaar aanvullende verbinding, die nodig is om de nieuwe tijd geboren te laten worden op onze planeet. Deze tijd wordt het ‘Gouden Tijdperk’ van liefde en wijsheid genoemd, waar we als mensheid naar toe groeien.

Sirius en de Sterrenpoorten
Vanaf 2012  zijn de Sterrenpoorten die ons met de planeet Sirius verbinden (gedeeltelijk) geopend en deze gaan steeds verder open, zodat de kracht van de vrijkomende energie toeneemt. Deze krachtige, vrouwelijk energie stemt ons af en lijnt ons uit met onze ziel en ons hogere Zelf, waardoor de sluiers van Isis, de sluiers der vergetelheid, innerlijk opgeheven  zullen worden. Alles wat we zijn ‘vergeten’ als aardse mens zal geleidelijk terugkomen in onze herinnering. Onze blik zal verruimd worden en onze innerlijke visie, verbonden met ons derde oog, wordt kristalhelder. Die visie houdt ook in dat we vanuit mededogen met alles dat leeft, inclusief onszelf, in het leven moeten staan. Dat we niet zelf het centrum van het heelal zijn, maar wel een klein, waardevol onderdeel van het grotere geheel, van de schepping.

Een geboorteproces
We bevinden ons momenteel in het pijnlijke geboorteproces van een nieuwe mensheid, en de weeën zullen nog sterker gaan toenemen in de komende jaren. Wat helpt in dit proces is ons te realiseren dat dit een noodzakelijk proces is, en ons er aan over te geven. Niet tegenwerken of krampachtig vasthouden aan het oude, maar mee bewegen met de hoogfrequente energetische stromen vanuit de Kosmos, hoe lastig en confronterend dat ook kan zijn. Tegelijkertijd is het van belang om de verbinding met ons fysieke lichaam en de Aarde te behouden door iedere dag goed te gronden en regelmatig in de natuur te verblijven.

De wijsheid van onze ziel
Het is niet alleen de universele Liefde die door ons heen naar de Aarde wil stromen via het vrouwelijke principe, maar ook oeroude wijsheid die in ons wil ontwaken, zodat we ons ten diepste gaan herinneren wie we werkelijk zijn. Als we als ziel innerlijk bereid zijn om oude patronen los te laten dan kan ons het nieuwe worden geschonken. We hebben nu de gelegenheid om ons via de vijfde dimensie weer te gaan verbinden met de zevende centrale zon, het hart van ons universum, die ons hart en onze ziel, ons denken en ons gevoel, ons hele wezen zal verlichten.

De vrouwelijke energie die de komende tijd vrijkomt is een energie die erom vraagt alle manieren, patronen verwachtingen, overtuigingen los te laten. Een energie die vrij en onafhankelijk maakt. Het is een essentiële energie die diep uit onszelf komt, uit de essentie van onze ziel.  Het is een expanderende energie die ons helemaal uit het spoor van oude patronen laat gaan. Die alles wat tegengesteld is loslaat en zich ontvouwt in steeds wijder wordende energie stromen. Een vloeibare gouden energie die in- en uitstroomt.

Waarin alles stroomt zonder belemmeringen, zonder beperkingen. Het vraagt van ons om er niets meer tussen te plaatsen vanuit ons ego en het denken. Het betekent helemaal gaan vertrouwen op onze intuïtie en ons diepste zelf. Helemaal eerlijk zijn tegenover onszelf. Geen dubbele agenda’s erop nahouden, geen dingen meer doen omdat anderen dat van ons verwachten, omdat zij het zo zien en het hun mening is. Wij zijn zelf de scheppers van onze wereld. Jij bent de schepper van jouw wereld, vanuit jouw bewustzijn, dus je leven zal die vorm krijgen die jij wenst te scheppen als je meegaat met de stroom van het leven, door jou heen.

Wij worden getransmuteerd als mens en als mensheid, verbonden met deze planeet Aarde, als wij daarvoor openstaan en toelaten dat niets hetzelfde blijft. We zullen uiteindelijk gezamenlijk als mensheid en Aarde naar een hogere frequentie verschuiven, of we nu willen of niet. In dit jaar worden we waarschijnlijk ‘een handje geholpen’ door uitdagingen die we onder ogen zullen moeten zien en gezamenlijk aanpakken.  De Gouden Dageraad van een nieuwe tijd breekt nu aan. En begint zoals altijd in onszelf, in onze bereidheid om ons perspectief te veranderen en onze vrije wil af te stemmen op eenheid en mededogen, op de kwaliteiten van onze ziel en geleid door hogere Geestkracht.

Het meestergetal 22
Laten we de twee nullen in het jaar 2020 weg, dan komen we op het meestergetal 22 uit. Het getal van de Meesterbouwer. Het meestergetal 22 is verbonden met het opbouwen van een nieuw leven en een nieuwe wereld. Omdat het getal 4 het grondgetal is van 22 (2+2=4)  betekent het met je met de voeten op de grond blijven terwijl je geest zich verruimt om stoffelijke problemen op te lossen. Dit getal heeft ook te maken met het vinden van balans in grote verantwoordelijkheden. Belangrijke keuzes die moeten dit jaar worden gemaakt vanuit een natuurlijk gevoel voor leiderschap en het streven naar eenheid in verscheidenheid. Keuzes die cruciaal zijn voor het voortbestaan van de Aarde en al haar bewoners.

Een Meesterbouwer wil de wereld in praktische zin een beetje beter maken. Hij of zij wordt geïnspireerd door visioenen of idealen die daarna in praktijk worden gebracht. Dit getal is verbonden met intuïtief leiderschap, dat schijnbaar onoplosbare problemen kan oplossen door bruggen te bouwen tussen tegenstellingen en samenwerking. Omdat het basisgetal van 22 het getal 4 is, is het verbonden met aardse zaken en praktisch handelen vanuit het hoger bewustzijn van eenheid en menslievendheid.

Moeder Aarde
Het getal 4 is ook het getal van moeder Aarde, het energieveld waarop wij leven als mensheid en waarmee we diep verbonden zijn als mens. Het energieveld dat al tijden zwaar te lijden heeft van onze onachtzame aanwezigheid en uitgeput raakt van ons handelen uit eigen belang zonder rekening te houden met de natuur en alles dat de Aarde ons geschonken heeft. Het voortbestaan van de Aarde en dus ook dat van de mensheid staat in 2020 op het spel. We zullen worden uitgedaagd als collectief om onze eigen belangen los te laten en ons in te zetten voor onze medemensen, voor elkaar.

De 22 als hogere trilling van de 4  geeft inzicht in de grote eigen belang overstijgende mogelijkheden van de menselijke aard. Het geeft ons doelgerichtheid en morele verheffing, toegepast in de praktijk van het dagelijkse leven en verbonden met de Aarde. Omdat de 4 op individueel niveau verbonden is met het menselijke lichaam kunnen fysieke problemen een grote rol spelen in dit jaar en staat onze gezondheid en dat van de Aarde op het spel. Bij het oplossen van problemen is het belangrijk dat niet te veel risico’s worden genomen als de gevolgen niet kunnen worden overzien en geen snelle resultaten moeten worden nagestreefd. Dat we bedachtzaam zijn en de zich voordoende problemen stap voor stap maar  wel gezamenlijke aanpakken, vanuit eenheidsbewustzijn.

Mystieke achtergrond
In de Bijbel is het Boek Ruth afgestemd  op de vibratie van het getal 22. Dit boek beschrijft het mystieke huwelijk tussen onze lagere, menselijke natuur en onze spirituele essentie, die een hogere trilling heeft. Er ontstaat dan eenheid, waar voorheen afgescheidenheid bestond. Ruth trouwt uiteindelijk met Boaz, waardoor de persoonlijkheid (Boaz) zich vermengd met de geest (Ruth) en van hun huwelijk waren de tien Ouderen getuige; de krachten van de 10 getallen die via de toegenomen krachten en de onbaatzuchtige dienstbaarheid van getal 11 een perfecte harmonie bereiken en onder het getal 22 tot een huwelijk komen.

Het mystieke huwelijk wordt geconsumeerd in deze meesterlijke trilling, dit getal maakt grote zielskrachten vrij, die tot vervulling komen in elkaar en zodoende schijnbaar onmogelijke zaken kan volbrengen. Het grondgetal  van 22 is het getal 4, verbonden met de Aarde; als de grote, spirituele kracht van 22 vrijkomt kunnen ook aardse zaken worden getransformeerd omdat geestkracht sterker is dan materie.

Het getal 22 brengt zo het Grote Werk tot voltooiing; haar sleutelwoord is Licht.

De potentie van 22 in de praktijk brengen
Dit maakt 2020 een jaar om met geduld en volharding idealistische doeleinden na te streven, gebaseerd op praktisch overleg en inzicht. Het is van belang om wat flexibeler en toegeeflijker zijn en niet te snel  te laten ontmoedigen bij het nastreven structurele oplossingen. Het gaat er komend jaar om een verbinding te gaan leggen in tussen de materie en materiële wetten en praktische, idealistische en filantropische zaken. Er zijn dan op grote schaal veranderingen mogelijk door het samenwerken van groepen mensen en grote ondernemingen, waarbij we worden aangesproken wordt op ons vermogen om bemiddelend menslievend te zijn. Idealistische organisaties kunnen worden opgezet om geldstromen doelmatig en zinvol in te zetten ten bate van grote groepen mensen en een betere wereld. Dit meestergetal 22 heeft onzelfzuchtige dienstverlening als opdracht en moet zijn grote idealen goed in het oog houden, opdat zij niet verloren gaan in chaos van alledag.

Bruggen bouwen
In spirituele zin geeft 2020 ons een grote potentie om een brug te slaan tussen de materiële wereld (4) en de spirituele wereld (22) door innerlijke tegenstellingen te overbruggen. Ons als individuele mens en als mensheid laten leiden door onze ziel, ons innerlijk weten in afstemming met geestelijke dimensies en een hoger bewustzijn, terwijl we toch met twee voeten op de aarde blijven staan. Juist vanuit die verbinding tussen hemel en aarde kunnen we geestelijke zaken op een praktische manier vorm gaan geven in ons dagelijkse leven.

Dan geeft de  krachtige werking van de 22 als het getal van de meesterlijke bruggenbouwer een periode van vervulling en het bereiken van idealistische doelstellingen door grote inspanningen. Schijnbaar onmogelijke dromen kunnen nu worden vervuld als we ook goed georganiseerd en praktisch blijven. Dit is voor ons als mensheid een krachtige, materialistische periode waarin we veel tot stand kunt brengen als we de moed hebben om de Aarde  een nieuw gezicht te geven met behulp van de goddelijke kracht in onszelf. Als we onze moeder Aarde en onszelf genezing  brengen door in onszelf een transformatie op gang te brengen. Door bereid te zijn aan onszelf te werken door onze dualiteit onder ogen te zien en te streven naar eenheid, van binnen naar buiten toe.

Vrouwenpower
Zijn we echt bereid onze zelfzuchtige belangen op te geven om vanuit een hoger bewustzijn te gaan leven? Praktisch gezien: ‘Willen we echt minder consumeren, onze plastic troep opruimen, meer geld betalen voor energie, voor verantwoord eten et cetera? Minder vliegvakanties en investeren in schone auto’s en schone energie, ook al vraagt dat best wat van ons?’ Zo ontdekken we onze ware aard en is het mogelijk om zowel onszelf als onze moeder Aarde te helen.

Misschien ben ik een optimist, soms ook wel een naïeveling genoemd, maar ik geloof erin dat we dat kunnen, ondanks de ogenschijnlijke puinhoop en chaos die we ervan maken als mensheid. Ik geloof in onze innerlijke kracht als mens en als mensheid om onze innerlijke- en uiterlijke wereld te transformeren naar een nieuwe wereld. De toenemende instroom van vrouwelijke energie kan ons daarbij gaan helpen en zal met zachte kracht het heft in handen gaan nemen.

Vrouwen zullen in het komende decennium meer en meer de echte leiderschapsrollen op zich gaan nemen. Zij hebben het vermogen om, als hun eigen hart echt open is, te communiceren op een wijze die anderen raakt in het hart en hen motiveert om deel te nemen en zich niet langer afzijdig te houden als het gaat om het misbruik van de Aarde en de toekomst van onze kinderen.

Wat mij betreft is de tijd nu rijp om op te staan en hebben we ook geen tijd meer te verliezen om een drastische ommekeer in ons bewustzijn en handelen te bewerkstelligen. Geen flowerpower meer maar vrouwenpower, de oeroude wijsheid en invoelende kracht van Isis in onszelf vrijmaken en praktisch vormgeven op weg naar een nieuwe Aarde en een Nieuwe Tijd.

@Marleen van Wegberg

Bron: Numerologie boek

Numerologie workshops

Spirituele Lifescan: Al jouw persoonlijke getallen voor 2020