Pasen en de Heilige Graal

Er is in de laatste tweeduizend jaar veel gezocht naar de ‘Heilige Graal’.  De beker waarin het bloed van Jezus zou zijn opgevangen waardoor er mysterieuze krachten aan verbonden zouden zijn. De symboliek achter het mysterie van de Heilige Graal is dat er ‘iets’ is dat het meest heilige op Aarde heeft opgevangen, het bloed van Jezus. Symbolisch vertegenwoordigt bloed de essentie van een persoon; De mens Jezus staat symbool voor het meest ‘heilige’ in een mens: de Christusenergie of het Christusbewustzijn,  onvoorwaardelijke universele liefde als basis voor het incarneren van het Hogere Zelf in ons lichaam en het ervaren van onze diepste essentie in onszelf als mens op Aarde.

De Graal is heilig door haar inhoud, namelijk het hogere Zelf van een mens in zijn of haar meest essentiële aspect, het Christusbewustzijn. De Graal en haar inhoud worden vaak gezien als iets buiten ons. Iets dat we zelf niet in ons zouden hebben, dat we elders zouden moeten zoeken en waarvoor we dus afhankelijk zijn,  van Jezus als onze verlosser of van een kerkelijk instituut. Maar Jezus heeft het als ingewijde meester voor ons als mens(heid) juist mogelijkheid gemaakt, dat wij het Christusbewustzijn in ons zélf kunnen gaan ervaren. Door onszelf te gaan ‘verlossen’ van de beperkingen van onze menselijke persoonlijkheid en ons te laten leiden door ons hogere Zelf.

Dit terwijl we nog steeds gewoon een mens op Aarde zijn, zodat we handen en voeten kunnen geven aan het Christusbewustzijn in de materie, en in ons dagelijkse leven. Wij kunnen dit niet beleven zónder onze persoonlijkheid en ons lichaam, ook deze menselijke aspecten zijn nodig om  te kunnen creëren in een materiële werkelijkheid. Het gaat juist om de integratie van onze aardse lichamen, en alles dat daarmee is verbonden,  met onze spirituele essentie. Van daaruit kan door een samenwerking in gelijkwaardigheid,  werkelijk nieuw leven en nieuwe mogelijkheden ontstaan. Een ‘nieuwe mens’ kan verrijzen! Jezus heeft ons in zijn leven én sterven op Aarde voorgeleefd hoe we dit proces innerlijk kunnen beleven. Zijn voorbeeld kan ons nog steeds inspireren om hetzelfde te gaan doen in ons eigen leven en in deze tijd.

Wij zijn zelf de Graal

De legenden en de zoektocht naar de Heilige Graal stammen uit een tijd waarin de meeste mensen zich niet bewust waren hun geestelijke essentie ofwel ‘de Goddelijkheid’ in henzelf. Deze onbewustheid gaf een diep gevoel van gemis en heimwee naar het weer thuiskomen bij onze eigen essentie. Tegelijkertijd bracht dit gevoel van gemis een zoektocht op gang, waarin we uiteindelijk zelf kunnen gaan ontdekken dat wij de Heilige Graal zijn! Wij, als geestelijke wezens in geïncarneerde vorm, zijn zelf de Graal én haar inhoud. Het bloed van Jezus symboliseert onze spirituele essentie, ons hogere Zelf, die een fysieke vorm heeft aangenomen op Aarde. Onze vier aardse lichamen (fysiek, energetisch, emotioneel en psychisch) vormen een beker, de Graal die nodig is voor het incarneren ( in-carnare = in het ‘vlees’ gaan) van ons ‘hogere’  of ware Zelf.

Het Christusbewustzijn

De schakel die dit proces mogelijk maakt is het Christusbewustzijn, dat deel uitmaakt van onze geestelijke essentie. Deze staat van onvoorwaardelijke liefde en eenheidsbewustzijn wordt ook wel ‘de innerlijke Christus’ genoemd. Deze spirituele kracht maakt verbinding tussen het deel van onszelf dat zich volledig bewust is van zijn of haar geestelijke essentie, en onze vier aardse lichamen die dat nog niet zijn. We kunnen onszelf ontwikkelen naar de volledige- en onvoorwaardelijke acceptatie van wie we als geestelijke wezens zijn, met inbegrip van al onze menselijke facetten. Naarmate we onszelf en anderen als mens meer onvoorwaardelijk kunnen liefhebben, kan het hogere Zelf verder incarneren en kunnen we de geestelijke wereld steeds dieper en meeromvattend gaan ervaren.

Wij zelf zijn de enigen die de Heilige Graal opnieuw kunnen ontdekken en deze innerlijke schat kunnen gaan herwaarderen. Wat we lange tijd zo vurig buiten onszelf hebben gezocht, bevindt zich in ons eigen hart. Pasen symboliseert dat het zeker geen makkelijke weg is, als we ervoor kiezen om deze innerlijke weg naar de Heilige Graal te gaan. Het vraagt om ‘opoffering’ van bepaalde menselijke behoeften en een bewuste keuze om ons telkens weer te laten leiden door een dieper verlangen, het aandrijvende verlangen van onze ziel om huiswaarts te keren, terug naar de eenheid van de Bron. Of zoals Jezus het in meer christelijke bewoordingen zei: ‘Terug naar mijn Vaders huis’.

De rol van Maria Magdalena

In relatie tot de overleveringen van het leven van Jezus en Maria Magdalena wordt ook gezegd dat de baarmoeder van Maria Magdalena de Heilige Graal is geweest die het bloed van Jezus, zijn nageslacht heeft ontvangen. Een vrouw ontvangt de essentie van de man in de vorm van zijn zaad en als de conceptie plaatsvindt, is de baarmoeder de plek waar de prille, fysieke momenten van het incarnatieproces zich manifesteren. De vrouw en in het bijzonder haar baarmoeder fungeren als een beker waar de ziel en het hogere Zelf van het kind zijn of haar eigen Graal creëren. Een zwangere vrouw leent al haar fysieke en energetische lichamen aan haar baby en in dat opzicht kun je zeggen dat ze haar eigen Graal aan het kind leent tot deze zijn of haar eigen Graal heeft gemaakt. Maria Magdalena heeft als vrouw het incarnatieproces van haar kinderen bewust meegemaakt en samen met Jezus als kanaal gefungeerd om de Christusenergie in de harten van mensen en op Aarde te mogen activeren.

Het vrouwelijke principe

Dit vermogen om als ontvanger van een ander menselijk leven te fungeren maakt dat vrouwen zich vaak op een natuurlijke manier verbonden voelen met de Heilige Graal en met een vrouwelijke spiritualiteit, waarbinnen het materiële leven op Aarde ook als ‘Goddelijk’ wordt gezien en als ‘heilig’ gewaardeerd wordt. Deze weg stelt ons in staat om onszelf  als mens volledig te waarderen en niet alleen onze niet-Aardse aspecten als ‘heilig’ te beschouwen, wat ons door de kerkelijke instituten zo lang is voorgehouden en tot veroordeling van de vrouwelijke weg tot het Christusbewustzijn heeft geleid. Het gegeven voor de Heilige Graal al eeuwenlang zo veel belangstelling is, wijst op de diepe menselijke behoefte om de ‘heiligheid’, ofwel de heelheid van het zowel het geestelijke- als het aardse leven te doorleven en volledig te omarmen.

Symboliek van de Heilige Graal en Pasen

Toch gaat de symboliek van de Heilige Graal nog verder dan alleen het ervaren en gaan vormgeven van onze geestelijke essentie als mens op Aarde.  Het Paasfeest laat ons de grote creatieve mogelijkheden  zien die kunnen ontstaan als we werkelijk gaan leven in overeenstemming met het innerlijke Christusbewustzijn,  vanuit universele liefde als dragende kracht van de gehele schepping. Pasen staat dan symbool voor het ‘nieuwe leven’, de verrijzenis van de geestelijke mens, die ontstaat door de co-creatie van het mannelijke- én het vrouwelijke Christusbewustzijn in onszelf, als mens op Aarde.

Bron: Mystieke Scholing, de zoektocht naar het Zelf.