2023 Geestelijke (r)evolutie

2023 is een jaar onder invloed van het mystieke getal 7. Dit getal is verbonden met bezieling, introspectie en reflectie, rust en zingeving. Op de zevende dag van de schepping rustte God, vertelt ons het boek Genesis. De materiële basis voor deze wereld was voltooid en de ziel van deze planeet werd geboren. De zeven representeert rust, voltooiing van de aardse, materiële kant van het leven en schept de gelegenheid om over te gaan naar een hoger niveau van bewustzijn, naar meer licht.

Mystieke achtergrond

Het getal 7 is het meest symbolische getal in de reeks van 1 tot en met 10, verbonden met spirituele realisatie. De ‘rust’ die gekoppeld wordt aan de zeven als rustdag na het proces van creatie, betekent niet zozeer het zich onthouden van elke activiteit maar het zich losmaken van het materiële niveau of het leven van alle dag om af te stemmen op een hoger, spiritueel niveau. In elk numeriek systeem in de oudheid wordt naar het getal zeven verwezen, waaruit blijkt dat de verering ervoor uit een gemeenschappelijke oorzaak is voortgekomen. In veel religies is het een heilig getal, en ook de dag van de Sabbat ofwel de heilige dag valt daaronder. Elk van de zeven dagen van de schepping is verbonden met een specifieke trilling, toonhoogte en kleur. De toon verbonden aan elk van de zeven scheppingsdagen is verbonden met het aardse lichaam dat daarop is afgestemd. Dat is de reden dat Pythagoras verklaarde dat de wereld is geschapen op basis van getallen.

Het volmaakte getal

De grondlegger van de Numerologie Pythagoras noemde zeven een volmaakt getal, omdat het uit drie en vier was samengesteld: de driehoek (verbonden met drie-eenheid van de geest) en het vierkant (verbonden met de  vier elementen van de materiele wereld), die  twee volmaakte figuren vormen als geïntegreerd symbool van de vergeestelijkte mens. De driehoek en het vierkant vormen samen het symbool voor het getal 7. De kleur indigo of paars is verbonden met dit getal.

 

 

 

 

 

Integratie tussen materie en geest

De integratie van de driehoek en het vierkant staat voor het samensmelten van het lichaam (4) en de geest (3), ofwel het menselijke en het goddelijke. Plato zei dat op de zevende dag de ziel van de aarde ontstond.  De zeven is ook het getal van natuurlijke cycli die we op allerlei vlakken kunnen zien: in de muziek, in de kleuren en de elementenleer maar ook in het leven van een mens kunnen we deze zevenjarige fasen herkennen. In de Bijbel wordt gesproken over zeven magere en zeven vette , overvloedige jaren. De hoogste trilling van de zeven geeft op menselijke niveau een spirituele meester: een gezuiverd lichaam, verlicht denken en glorieuze geest. ‘Septos’ in het Grieks betekent heilig, goddelijk, de emanatie van de hoogste  kracht die indaalt vanuit de spirituele dimensie.

In het Bijbelse boek “Openbaringen” heeft Johannes op het mystieke eiland Patmos zeven visioenen die ieder bestaan uit zeven elementen: zeven engelen openen de zeven zegels die de aarde bevrijden van haar karmische erfenis, zeven trompetten die schallen, zeven heuvels waarop de scharlaken vrouw rustte. Dit boek weerspiegelt de overwinning van het goede over het kwade en de volledige onderwerping van de lagere of negatieve krachten aan de hogere, spirituele krachten, wat de diepste essentie is van het getal  zeven.

Innerlijke spanning

Zeven stelt symbolisch gezien een ontwikkeling voor van het materiële naar het spirituele niveau. Het getal zeven bevat daarom een zekere innerlijke spanning,  tussen de vier aardse elementen en de heilige drie-eenheid erboven.  De indaling van de geest, het licht in onszelf en in de wereld, gaat nu eenmaal niet zonder slag of stoot. Het getal zeven verwijst ook naar de heelheid van de mens, doordat het stoffelijke van de vier aardse elementen met daarboven het geestelijk bepaalde, het hele wezen van het sterfelijke-onsterfelijke schepsel voorstelt. De zeven voert naar de acht en komt daarin tot vervulling. In 2023 staat onze geestelijke ontwikkeling centraal. Voor de confrontatie met alles dat niet langer werkt, met wat al lang is onderdrukt, ook in onszelf, kunnen we niet langer weglopen. Problemen op allerlei gebieden moeten onder ogen worden gezien en het verlangen naar hervorming en transformatie zal groeien.

Betekenis voor de mensheid 

 

Ook in de wereld komt de spanning van het getal 7 tot uiting in de vorm van wrijving en conflicten tussen uitersten. De polarisatie zal eerst nog toenemen en lagere, egoïstische krachten kunnen de wereld op haar grondvesten doen schudden. Vergeet in alle pijn en verdriet die dit met zich meebrengt niet om erbij stil te staan dat dit  in wezen een gevolg is van de toename van licht, van meer bewustzijn in de wereld. Dit toenemende licht maakt ook de schaduw, het verborgene, de duistere kanten van de mensheid meer zichtbaar en voelbaar. Deze strijd zal komend jaar zeker zichtbaar en voelbaar zijn, een (r)evolutie die ook de komende jaren in het teken van Waterman op allerlei gebieden de onderste steen boven brengt en snelle ontwikkelingen teweeg zal brengen. Bij sommigen zal dit weerstand opriepen, maar voor anderen kan het een zegen zijn; denk aan de ontwikkelingen op het gebied van klimaat, natuur, dierenwelzijn, gezondheidszorg etc.

Dit is een moeilijke, maar noodzakelijke periode om uiteindelijk naar meer liefde en eenheid te kunnen gaan groeien als mensheid. Het wenkende perspectief van het Aquariustijdperk, waarin liefde en licht leidend zullen gaan worden. Dit vraagt wel om kalmte, niet overhaast reageren en de gebeurtenissen die zich voordoen ook regelmatig vanuit dit hogere perspectief te bezien. Ons niet te laten meeslepen in polariserende krachten, niet te denken in korte termijn resultaten of ons te laten leiden door uitsluitend onze eigen materiële behoeften. Komend jaar is de ziel aan de leiding, de ziel van de aarde en onze eigen diepste essentie. Er is een grote (ziels) bewustzijnstransformatie op gaande in de mensheid als collectief en in iedere mens individueel, die tot doel heeft de evolutie van de mensheid naar een hogere (spirituele) dimensie tot stand te brengen in de wereld,  een geestelijke groei en grotere verbondenheid tussen alle wereldbewoners en een nieuw wereldbeeld waarin eenheid en dus het welzijn van iedereen weer het uitgangspunt gaat worden.

Het licht in de wereld

Het toenemende licht dat dit mogelijk maakt laat zich zien in de bewegingen die op gang komen vanuit een bewustzijn dat nú het moment is om te denken en handelen vanuit eenheid, we zijn allemaal met elkaar verbonden, met de natuur en de aarde, met de dieren, het klimaat, met alles dat leeft op en om deze planeet. De grote uitdaging dit jaar is om onze kalmte te bewaren en vertrouwen te houden in de goede krachten die ook werkzaam zijn op deze aarde, ons daarop af te stemmen, in plaats van ons te laten leiden door angst voor tekort, door negatieve gedachten, door de vraag of er nog wel een plekje voor ons is in deze wereld. Of door te denken dat het niet mogelijk zou zijn om oude, diep ingesleten patronen te veranderen en het toch geen zin heeft om op kleine schaal iets voor een ander te doen, bij zoveel ellende om ons heen. Het tegendeel is waar. Alles en iedereen is met elkaar verbonden dus wat jij doet maakt zeker een verschil in de wereld! Wij zijn immers allemaal een vonkje van licht ontsproten aan het grotere licht.

Betekenis voor ons als individu 

     

Juist in deze tijd kunnen we hét verschil maken, ook als individu, door ons te laten leiden door compassie en een innerlijk vertrouwen op een uiteindelijk positieve verandering in de wereld. Door heel dichtbij onszelf te blijven en tijd te maken voor de rust, introspectie en bezieling waar het getal 7 om vraagt. Reflectie is nodig om helder inzicht te krijgen in jezelf en in wat je werkelijk wilt in het leven, vanuit je je innerlijke waarden en zielsbestemming. Wie ben ik, wat wil ik echt en hoe kan ik dat vormgeven in de wereld? Dat is waar het in 2023 om draait. Leven volgens jouw waarheid, in overeenstemming met je diepste essentie. Dát is wat je innerlijk vervult, diepe vreugde schenkt en zin geeft aan je leven. Hiervoor is in eerste instantie zelfkennis nodig. Het is tijd om erachter te komen wat het voor jou betekent om mens te zijn in deze tijd. Hoe jij kunt samenleven met anderen zonder de strijd aan te gaan, maar gericht op echt samen leven. Om dat te kunnen, moet je ontdekken en inzicht krijgen in wie jij bent en waarom jij hier op Aarde bent. 

Emotionele expressie

Het getal 3, dat een aspect van dit jaar is, geeft aan dat we gevoelens, twijfels en vragen meer mogen gaan uitspreken en onze eigen behoeften mogen aan geven. Dit vergroot het gevoel van verbinding met elkaar, zeker als we niet verwachten dat anderen altijd invulling kunnen geven aan onze behoeften. Dat mogen we vooral zelf leren doen door stil te staan bij het feit dat achter iedere emotie een (on)vervulde geestelijke behoefte schuilt. Zo leren we om werkzaamheden, relaties en uitdagingen in de wereld te zien als hulpmiddelen om dieper inzicht in onszelf te krijgen en kunnen we onze geest in de diepte uitbouwen, in verbinding met de hogere geestkracht van de kosmos. Het getal 3 geeft ook de ruimte aan creativiteit, als een middel om onszelf uit te drukken in de wereld en onze diepste essentie vorm te geven in de materie.

Balans

Zorgvuldigheid en zelfbeheersing zijn noodzakelijk in een zeven periode. De tweeën in 2023 geven aan dat het gaat om het vinden van het juiste midden, de balans, om tot eenheid te komen, ook en zelfs eerst in onszelf. Om niet te vervallen in uitersten maar deze leren te overstijgen door ons telkens weer  te laten leiden door mededogen en compassie, ook met onszelf als we het even niet meer weten. Periodes van niet-weten horen erbij, zijn zelfs noodzakelijk om werkelijk te kunnen transformeren, te groeien naar een hoger niveau van bewustzijn, naar meer licht.

Meditatie, dromen en visioenen

In 2023 is het ook belangrijk om aandacht te schenken aan ingevingen, dromen of visioenen die tot je kunnen komen en aan meditatie. Dieper in jezelf te keren, meer te gaan vertrouwen op jezelf, je intuïtie,  eigen gevoelens en gedachten en innerlijke wijsheid. Het gaat nu in deze tijd om het integreren van gevoel met het rationele denken. Dan kunnen we onze ontwikkelde verstandelijke kracht, gecombineerd met ons diepere gevoel en intuïtie inzetten voor een betere wereld en zo ieder op eigen wijze, juist in het kleine, bijdragen aan de grote, zo noodzakelijke verandering in deze wereld.

Het geschenk van de zeven 

Het getal 7 kan je het diepe verlangen geven naar meer bezieling in je leven en jezelf losmaken van zaken die niet goed meer bij je passen. Je kunt je nu bevrijden van banden en toestanden die voor je ontwikkeling niet meer nodig zijn. Dit brengt mogelijk emoties met zich mee en het is goed om de tijd te nemen om die te verwerken.  Zo kan er ruimte ontstaan voor het nieuwe dat op je wacht, dat geboren wil worden. Je hebt ook tijd voor rust en bezinning nodig, om te reflecteren over een nieuwe richting van je leven. De sleutel in dit jaar is het vinden van balans. Zowel in jezelf als in relatie tot je werkzaamheden en de buitenwereld. Balans tussen je persoonlijkheid en je ziel, tussen geven en ontvangen, tussen fysieke inspanning en ontspanning. Tussen wat jij wilt en anderen willen.

Je kunt je energie in dit jaar goed gebruiken om plannen te maken voor de toekomst en je creatieve talenten inzetten voor jouw ideaal. Materiële beloning is goed mogelijk zolang je je niet laat drijven door de hang naar bezit maar door het verlangen van je ziel. Dit jaar staat ook in het teken van ontwaking, flitsen van inzicht die je gewaar doen worden van het ware karakter van je zelf ofwel je ziel. Meditatie en contemplatie kunnen je helpen deze inzichten te verwerken en uit te breiden. Dit is een goede tijd om in alle rust je mogelijkheden en verlangens te voelen en overdenken en je intuïtieve talenten verder te ontwikkelen.

Op weg naar Aquarius

In deze grote overgangstijd naar het Aquariustijdperk zal je gevoel van bestemming of roeping waarschijnlijk steeds sterker worden. Je zult merken dat je wordt teruggebracht naar je ziel, je essentie, de reden van deze aardse incarnatie, iedere keer weer. Als de roep van je ziel sterker is dan de krachten van je persoonlijkheid, dan heeft dat te maken met je bestemming, de reden van je bestaan op Aarde. Met te mogen zijn wie je werkelijk bent. Vaak is er dan ook sprake van een innerlijk verlangen om bij te dragen aan de maatschappij, de wereld, het welzijn van anderen, het grotere geheel, op jouw unieke wijze.

©Marleen van Wegberg, 2022.

Meer weten over Numerologie, ook voor jou persoonlijk?

Terug naar de Bron met getallen