Opleiding holistisch coach

Achtergrond

Je hebt vast ervaren hoe lastig ‘echt luisteren’ soms is in de praktijk van alledag, binnen je organisatie of in relaties, overal waar mensen met elkaar communiceren. Maar misschien heb je ook kunnen ontdekken hoe waardevol het kan zijn om deze kwaliteiten verder te ontwikkelen in jezelf. Echt luisteren leidt tot verbinding, verdieping in jezelf, werkelijke ontmoeting en gedeelde vreugde. Zeker als je werkt in de zorg, het onderwijs of in andere maatschappelijke functies is het zinvol om te gaan ervaren dat beter luisteren leidt tot meer begrip voor anderen én voor jezelf, juist in lastige situaties. Maar hoe kun je dichtbij jezelf blijven én er met open hart en een luisterend oor ook voor anderen zijn?

De basis

Deze boeiende holistische leergang leidt je op tot holistisch Luistercoach. Na het volgen van deze basisleergang kun je verder doorstromen naar de Masterclass Holistisch Coach. De basis voor luisteren en communiceren vanuit een ‘open hart’ wordt gevonden ín jezelf en niet buiten jezelf. In je eigen kracht staan, je eigen centrum en eigen ruimte ervaren, ofwel je binnenwereld beleven en van daaruit helemaal aanwezig kunnen zijn. Vanuit die ervaring leer je om anderen te ondersteunen bij het vinden van antwoorden op hun vragen en tot verdieping in zichzelf te komen.

Wat kun je als holistisch Luistercoach?

 • Waardevrij waarnemen en zonder oordeel luisteren
 • Ruimte geven en een veilige luisteromgeving creëren
 • Gevoelens, behoeften en wensen helder krijgen
 • Verbindende communicatie toepassen
 • Je eigen ‘gevoelige kwaliteiten’ passend inzetten
 • De ander tot zelfinzicht en zelfsturing aan te zetten
 • Bewustmaken van de eigen mogelijkheden
 • De ander dichterbij zichzelf brengen
 • De ander vrijlaten om eigen, bewuste keuzes te maken

 Wat doe je juist niet?

 • Verantwoordelijkheid overnemen
 • Adviezen geven
 • Je eigen inzicht of idee overbrengen
 • Jouw oplossingen aanreiken
 • Jouw bevindingen of conclusies delen

Praktijkgericht

In deze leergang werken we in kleine groepen en praktijkgericht. Uitgangspunt is dat wat in de verschillende dagen wordt aangereikt in het kader van het verruimen van luisterende kwaliteiten en communiceren vanuit je hart direct toegepast kan worden bij je dagelijkse werkzaamheden en in het leven van alledag. Deze leergang wordt gegeven vanuit een holistisch perspectief, dat wil zeggen dat lichaam, persoonlijkheid en geest als onlosmakelijk verbonden worden gezien en van invloed zijn op elkaar. Daarbij zijn niet alleen onze uiterlijke zintuigen van belang bij het écht luisteren, maar kunnen we ook onze innerlijke zintuigen aanscherpen en inzetten, met verrassende resultaten!

Doel vanuit een holistische visie

Het doel van de begeleiding is bewustwording van reeds aanwezige vermogens en kwaliteiten en een daarbij
passende en gewenste levenshouding. Een levenshouding die past bij wie je bent. De aangereikte methodes richten zich niet zozeer op het verminderen van klachten of het afschermen van de lasten, bijvoorbeeld externe prikkels, maar richten zich juist op handelen in het hier-en-nu in
het kader van bewust-er-zijn. Bewust-er-zijn is juist het tegenovergestelde van je afsluiten. Er zijn in volle aanwezigheid van alles dat er is in jezelf en in de omgeving. Bewustwording én expressie van gevoelens en behoeften vormen de rode draad van deze leergang waarbij de eenvoud, luchtigheid en de helderheid van directe ervaring zeer effectief is gebleken.

Drie workshops/themadagen

Deze leergang wordt in drie dagen aangeboden, waarin door het verkennen van verschillende thema’s en praktische oefeningen je luisterende kwaliteiten en communicatieve vaardigheden telkens een stapje dieper worden ontwikkeld. Deelname aan de workshops vraagt om een open houding, de bereidheid tot delen en zelfreflectie. Telkens is er een stukje theorie, maar vooral ook veel praktisch oefenen met elkaar. Ook tussentijds oefen je met medestudenten. Na betrokken deelname aan deze drie dagen én de tussentijdse oefeningen en reflecties ontvang je het certificaat ‘Luistercoach’.

De holistische basis leergangLuistercoach’start op 9-9-2023. 
Na het volgen van deze Holistische basis Leergang kun je de Masterclass Holistisch Coachen gaan volgen.

Masterclass Holistisch Coachen

In deze Masterclass je anderen te begeleiden vanuit het licht (bewustzijn) in jezelf in afstemming met spirituele dimensies. Zo kun je een heldere spiegel voor anderen worden. Daardoor krijgt een cliënt meer inzicht in wie hij is, wat hem drijft en hoe hij zijn leven overeenkomstig kan vormgeven. Holistisch coachen vraagt in essentie om vooral heel veel in je zelf los te laten en jezelf echt openstellen voor de ander. Toch is dat nog niet zo makkelijk als je zou kunnen denken. Het vraagt om bewust leren afstemmen op de ander en de stilte in onszelf door veel oefening in de praktijk. Daarnaast reflecteer je op het begeleiden en het ontvangen van de noodzakelijke handreikingen tot transformatie, heling en meditatie. Daardoor maak je zelf in dit jaar een enorme groei door in je persoonlijke- en spirituele ontwikkeling die je in allerlei vormen kunt toepassen in je dagelijkse leven en werkzaamheden.

Begeleiden in het licht van deze tijd

Als professioneel holistisch coach/therapeut  begeleid je anderen in het vinden van betekenis, en in het verstaan van de tekens van deze tijd. Je begeleidt iemand dus in een bepaalde context, de tijdsgeest,  de geest van dit Aquariustijdperk. Wij staan als mens immers niet los van de wereld maar leven in deze wereld, met al zijn problemen, mogelijkheden en uitdagingen. In deze tijd is het noodzakelijk om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor je zijn en handelen en als coach om deze verantwoordelijkheid niet over te nemen, noch anderen te adviseren in wat wel of niet te doen. Je leert anderen hoe ze in verbinding kunnen komen met hun eigen zielskwaliteiten en innerlijke waarden.

Ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden

Hierbij leer je vooral te gaan vertrouwen op je eigen ontwikkelde zielskwaliteiten in afstemming op je hogere Zelf. Toch zijn ook bepaalde coachings- en therapeutische vaardigheden, zoals het leren werken met meditatie, energiewerk, innerlijk kindwerk, de Helende Reis en het toepassen van creatieve expressie nodig om tot verdieping te komen.

Oefenen in de praktijk

Dit is een intensief opleidingsjaar met een stevig praktijkdeel, waarin je ook anderen leert begeleiden en naast de gezamenlijke bijeenkomsten ook uitwisselt en oefent met je medestudenten. Na een goede afronding ontvang je het certificaat Holistisch Master Coach en kun je zelfstandig werken in een eigen praktijk ofwel je ontwikkelde kwaliteiten vormgeven zoals dat het beste bij jou past.

Startdata
We starten weer met deze Masterclass Holistische Coachen in januari 2024.