Algemene Voorwaarden

Workshops 
U meldt zich aan door inzending van een aanmeldingsformulier op onze website en gelijktijdige betaling van het bij behorende workshopbedrag. Bij annulering om wat voor een reden dan ook binnen 30 dagen voor aanvang van de betreffende workshop vindt geen teruggave plaats van de kosten verbonden aan de betreffende workshop. Er vindt geen teruggave van betaalde gelden plaats wanneer, om wat voor reden dan ook, niet of gedeeltelijk niet, aan de workshop wordt deelgenomen, behalve wanneer afmelding minimaal 30 dagen voor de geplande workshopdatum plaatsvindt.

Holistische leergangen
Bij aanmelding via de website voor de holistische leergangen ontvangt u een uitgebreide informatiebrochure. Daarna plannen wij op uw verzoek een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Na dit gesprek ontvangt u desgewenst een inschrijfformulier. Na aanmelding geldt een bedenktermijn van 14 dagen waarbinnen de aanmelding kosteloos kan worden geannuleerd. Na het verstrijken van de bedenktermijn ontvangt is uw inschrijving definitief en ontvangt u een nota voor het verschuldigde bedrag. Dit bedrag dient minimaal 10 dagen voor aanvang van de betreffende leergang te zijn voldaan.

Bij annulering om wat voor een reden dan ook binnen 30 dagen voor aanvang van de betreffende leergang, worden de kosten van de betreffende leergang jaar geheel in rekening gebracht. Bij het (tussentijds) niet (meer) kunnen deelnemen aan de leergang om wat voor reden dan ook, worden geen betaalde gelden gerestitueerd. In overleg kan worden gekeken of deelname aan de betreffende leergang op andere wijze mogelijk is. Dit kan altijd niet worden gegarandeerd.

Bij overige onverhoopte omstandigheden hanteren we een terugbetalingsregeling van 14 dagen.

Voor deelname aan de holistische leergangen dienen de kosten voorafgaand per bank te zijn voldaan. In overleg kan individueel en schriftelijk vastgelegd een afwijkende betalingsregeling worden afgesproken.

Minimaal aantal deelnemers
Geplande workshops of holistische leergangen vinden geen doorgang bij onvoldoende deelnemers. Voor de holistische leergangen en workshops is dit een aantal van minimaal 4 deelnemers.

Retraiteweken
Bij deelname aan de Retraiteweken wordt een aanbetaling afgesproken, waarvoor een nota wordt verzonden. Deze aanbetaling wordt niet gerestitueerd bij annulering om wat voor een reden dan ook. Ook wordt door Centrum voor Mensontwikkeling vooraf schriftelijk een datum aangegeven voor welke het gehele bedrag verschuldigd voor deelname dient te zijn voldaan. Bij annulering om wat voor een reden dan ook, wordt dit bedrag niet gerestitueerd. 

Eigendomsrecht
Het eigendomsrecht van de in de opleiding verstrekte documentatie en overige materialen blijft ten alle tijden bij het Centrum voor Mensontwikkeling.

Betaling en annulering van therapie- of coachsessies
Coach- en therapiesessies kunnen vooraf per bank te worden voldaan ofwel achteraf middels een nota.

Bij een overeengekomen coachsessie of coachtraject of een overeengekomen combinatie van coach/therapiesessies dient het totale bedrag voorafgaand aan de eerste sessie te zijn voldaan, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Wanneer een afgesproken coach- of therapiesessie of behandeling minimaal 48 uur van te voren wordt geannuleerd worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering van de gemaakte afspraak binnen 48 uur wordt de helft van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht.

Een Spirituele Lifescan of Relatieprofiel dient voorafgaand  te worden betaald via de webshop. Bij annulering van een consult door de cliënt in relatie tot het product Spirituele Lifescan of Relatieprofiel wordt geen restitutie van het betaalde bedrag gegeven. Het document behorende bij de Spirituele Lifescan of het Relatieprofiel wordt dan naar de aanvrager gemaild zonder consult.

BTW
Voor privépersonen zijn de op deze website aangegeven bedragen inclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld. Voor bedrijven zijn de op deze website aangegeven bedragen exclusief BTW. Over de holistische opleiding en workshops is geen btw verschuldigd.

Adreswijzigingen
Geef svp tijdig uw adreswijzigingen door via ons contactbericht op de website. Dit geldt ook voor telefoonnummers en e-mailadressen.

Afmelden
Tijdige melding van het niet kunnen bijwonen van een leergangbijeenkomst of workshop wordt zeer op prijs gesteld. Dit kan per telefoon 06-33 88 88 14 of per e-mail : info@spiritincoaching.nl.

Mobiele telefoon
Het is niet wenselijk om tijdens de cursussen of sessies mobiele telefoons aan te laten staan, tenzij van tevoren afgesproken met de leiding.

Roken
Het is verboden te roken in het gebouw waarin de lessen worden gegeven. Er is een overdekte buitenruimte waarin tijdens de pauzes kan worden gerookt.

Parkeren
Parkeren kan op eigen terrein. Voor toegang belt u: 06-33888814 als u ter plekke bent. Dan wordt het hek voor u open gedaan.

Vertrouwelijkheid
Indien u deelneemt aan een workshop, leergang of aan een vorm van individuele begeleiding, gaan wij vertrouwelijk om met de informatie over of van andere deelnemers aan de workshop of leergang, zodat er in een sfeer van openheid en vertrouwen met elkaar van gedachten kan worden gewisseld en een optimaal leerproces kan ontstaan. Als deelnemer aan een workshop of holistische leergang wordt ook van u verwacht dat u zeer vertrouwelijk omgaat met alles wat in de groep waarin u deelneemt wordt gedeeld.

Boekverkoop
Geleverde boeken worden niet teruggenomen. Er wordt geen geld geretourneerd in geval een boek niet bevalt.

Vragen
Wij streven ernaar uw vragen binnen drie werkdagen te beantwoorden via email of telefonisch contact.

Klachten en geschillen

Klachten
Klachten worden door ons vertrouwelijk behandeld. Dit betekent dat wij alleen onderling informatie uitwisselen over de klacht, totdat de directie of de klachten – of geschillencommissie een uitspraak heeft gedaan over de afhandeling van de klacht. Een klacht proberen wij direct in overleg met de klager en docent en/of directie op te lossen. Mocht dit niet direct ter plekke mogelijk zijn of door de klager als niet voldoende passend worden ervaren, dan is de volgende procedure van toepassing:

Melding
De klager meldt zijn klacht persoonlijk aan een bevoegde medewerker of de directie. Dat doet hij uiterlijk binnen één maand nadat de situatie waarover hij klaagt zich heeft voorgedaan.

Ontvangstbevestiging
Na het ontvangen van een klacht krijgt u binnen een week hiervan een ontvangstbevestiging. Ook kan meteen een voorstel ter verbetering of een traject voor verbetering worden gedaan indien mogelijk. Daarbij geeft de ontvangende partij een voorlopig overzicht van de procedure, inclusief de verwachte responstijd.

Wel of niet in behandeling nemen
De directeur bepaalt of de klacht in behandeling genomen wordt. Hierover wordt de klager meteen geïnformeerd. Wordt de klacht niet in behandeling genomen, dan wordt ook de reden hiervan toegelicht. Als er bijvoorbeeld onvoldoende gegevens zijn, of als de klacht niet over het instituut gaat, is dat reden om een klacht niet in behandeling te nemen.

Uitspraak
De directeur van het opleidingsinstituut is bevoegd om een uitspraak te doen over de klacht zelf en over de eventueel daaraan gekoppelde aanpassingen.

Afhandeling
We streven ernaar om binnen vier weken tot afhandeling van de klacht te komen. Is er meer tijd nodig, dan wordt de klager hiervan binnen twee weken schriftelijk of per e-mail op de hoogte gesteld. De ontvanger van de klacht informeert de klager op het moment dat duidelijk wordt dat het niet lukt om de klacht binnen de termijn af te handelen. De klager wordt binnen de gestelde tijd geïnformeerd over de uitspraak. Eventuele aanpassingen worden zo snel mogelijk uitgevoerd. Direct nadat dit gebeurd is, wordt de klager hierover geïnformeerd. In sommige gevallen is er meer tijd nodig om de voorgeschreven aanpassingen uit te voeren dan de termijn van de klachtafhandeling. In dat geval ontvangt de klager daarvan bericht.

Bezwaar tegen de uitspraak
Mocht wij samen niet tot een oplossing van de klacht komen, dan verwijzen we u door naar onze onafhankelijke derde.  Wij zijn aangesloten bij de door de Minister erkende onafhankelijke Geschilleninstantie Stichting Zorggeschil.

Uitspraak geschillencommissie
De Geschilleninstantie Zorggeschil neemt de opvolging van de klacht of het geschil verder met de klager op. De commissie doet uitspraak over de klacht en stelt de partijen hiervan in kennis. De uitspraak van de klachtencommissie is bindend voor alle partijen, ook als in de statuten staat dat de klachtencommissie de uitspraak als advies terugkoppelt.

Registratie klachten en geschillen
Klachten worden altijd opgevat als een mogelijkheid tot verbetering binnen het opleidingsinstituut. De directie van het lesinstituut registreert alle klachten en bewaart deze gedurende een termijn van twee jaar. De Geschilleninstantie Zorggeschil registreert de geschillen.