Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Aanmelding, reservering, betaling en annulering van cursussen, workshops en leergangen

Workshops en cursusdagen
Door inzending van het aanmeldingsformulier op onze website of door aanmelding per email op andere wijze verplicht u zich tot deelname aan en betaling van de verschuldigde bedragen voor de betreffende cursus of workshop. Betaling van cursussen en workshops is mogelijk voorafgaand per bank of door contante betaling ter plekke. Bij annulering om wat voor een reden dan ook binnen 30 dagen voor aanvang van de workshopdag of aanvang eerste cursusdag, worden de kosten van de betreffende workshop of cursus geheel in rekening gebracht. Er vindt geen teruggave van gelden plaats wanneer, om wat voor reden dan ook, niet of gedeeltelijk niet, aan de cursus of workshop wordt deelgenomen, behalve wanneer afmelding minimaal 30 dagen voor de geplande datum plaatsvindt.

Holistische leergangen
Bij aanmelding via de website voor de holistische leergangen ontvangt u onze uitgebreide informatiebrochure. Daarna plannen wij op uw verzoek een kennismakingsgesprek. In dit gesprek ontvangt u desgewenst een inschrijfformulier. U heeft dan 7 dagen bedenktijd alvorens u het formulier retourneert. Na ontvangst van dit door u ondertekende formulier is uw inschrijving definitief en ontvangt u een nota voor het verschuldigde bedrag. Dit bedrag dient minimaal 15 dagen voor aanvang van de leergang te zijn voldaan.

Bij annulering om wat voor een reden dan ook binnen 30 dagen voor aanvang van de betreffende leergang, worden de kosten van het betreffende leergang jaar geheel in rekening gebracht. Bij het (tussentijds) niet (meer) kunnen deelnemen aan een of meerdere leergangen om wat voor reden dan ook, worden geen gelden gerestitueerd. In overleg kan worden gekeken of deelname aan de betreffende leergang(dag) op aan ander tijdstip en in een andere groep mogelijk is. Dit kan niet worden gegarandeerd.

Voor deelname aan de holistische leergangen dienen de kosten voorafgaand per bank te zijn voldaan. In overleg kan individueel en schriftelijk een betalingsregeling in termijnen worden afgesproken.

Minimaal aantal deelnemers
Geplande workshops, cursussen of holistische leergangen vinden geen doorgang bij onvoldoende deelnemers. Voor de holistische leergangen en cursussen en workshops is dit een aantal van minimaal 4 deelnemers.

Betaling en annulering van therapie- of coachsessies
Coach- en therapiesessies dienen vooraf per bank te worden voldaan.

Bij een overeengekomen coachsessie of coachtraject of een overeengekomen combinatie van coach/therapiesessies dient het totale bedrag voorafgaand aan de eerste sessie te zijn voldaan, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Wanneer een afgesproken coach- of therapiesessie of behandeling minimaal 48 uur van te voren wordt geannuleerd worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering van de gemaakte afspraak binnen 48 uur wordt de helft van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht.

Een Spirituele Lifescan of Relatieprofiel dient voorafgaand  te worden betaald. De betaling voor een een Spirituele Lifescan of Relatieprofiel dient tenminste zeven dagen voorafgaand aan het bijbehorende consult of aan verzending van het document door ons ontvangen te zijn. Bij annulering van een afspraak verbonden met het product Spirituele Lifescan of Relatieprofiel wordt geen restitutie van het bedrag gegeven. Wel wordt ofwel in overleg een nieuwe afspraak gepland ofwel het document behorende bij de Spirituele Lifescan of het Relatieprofiel wordt naar de aanvrager gemaild zonder consult.

BTW
Voor privé-personen zijn de op deze website aangegeven bedragen inclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld. Voor bedrijven zijn de op deze website aangegeven bedragen exclusief BTW. Over de holistische opleidingen is geen btw verschuldigd.

Adreswijzigingen
Geef svp tijdig uw adreswijzigingen door via ons contactbericht op de website. Dit geldt ook voor telefoonnummers en e-mailadressen.

Afmelden
Tijdige melding van het niet kunnen bijwonen van een cursusdeel of workshop wordt zeer op prijs gesteld. Dit kan per telefoon 06-33 88 88 14 of per e-mail : info@spiritincoaching.nl.

Mobiele telefoon
Het is verboden om tijdens de cursussen of sessies mobiele telefoons aan te laten staan, tenzij van tevoren afgesproken met de leiding.

Roken
Het is verboden te roken in het gebouw waarin de lessen worden gegeven. Er is een overdekte buitenruimte waarin tijdens de pauzes kan worden gerookt.

Parkeren
U wordt vriendelijk verzocht uw auto niet op de oprijlaan te parkeren maar op de tegenover het pand liggende openbare parkeerplaatsen.

Vertrouwelijkheid
Indien u deelneemt aan een cursus, workshop of leergang of aan een vorm van individuele begeleiding, gaan wij vertrouwelijk om met de informatie over of van andere deelnemers aan de cursus, workshop of leergang zodat er in een sfeer van openheid en vertrouwen met elkaar van gedachten kan worden gewisseld en een optimaal leerproces kan ontstaan. Als deelnemer aan een cursus, workshop of holistische leergang wordt ook van u verwacht dat u vertrouwelijk omgaat met alles wat in de groep waarin u deelneemt wordt gedeeld.

Boekverkoop
Geleverde boeken worden niet teruggenomen. Er wordt geen geld geretourneerd in geval een boek niet bevalt.

Klachten en geschillen

Klachten worden door ons vertrouwelijk behandeld. Dit betekent dat wij alleen onderling informatie uitwisselen over de klacht, totdat de directie of de klachten – of geschillencommissie een uitspraak heeft gedaan over de afhandeling van de klacht. Een klacht proberen wij direct in overleg met de klager en docent en/of directie op te lossen. Mocht dit niet direct ter plekke mogelijk zijn of door de klager als niet voldoende passend worden ervaren, dan is de volgende procedure van toepassing:

Melding
De klager meldt zijn klacht persoonlijk aan een bevoegde medewerker of de directie. Dat doet hij uiterlijk binnen één maand nadat de situatie waarover hij klaagt zich heeft voorgedaan.

Ontvangstbevestiging
Bij laagdrempelige klachten bevestigt de ontvangende partij de ontvangst van de klacht direct. Ook kan deze meteen een voorstel ter verbetering of een traject voor verbetering doen. Bij klachten over personen of lesinhoud bevestigt de ontvangende partij de ontvangst van de klacht ook direct. Daarbij geeft de ontvangende partij een voorlopig overzicht van de procedure, inclusief de verwachte responstijd.

Wel of niet in behandeling nemen
De directeur bepaalt of de klacht in behandeling genomen wordt. Hierover wordt de klager meteen geïnformeerd. Wordt de klacht niet in behandeling genomen, dan wordt ook de reden hiervan toegelicht. Als er bijvoorbeeld onvoldoende gegevens zijn, of als de klacht niet over het instituut gaat, is dat reden om een klacht niet in behandeling te nemen.

Uitspraak
De directeur van het opleidingsinstituut is bevoegd om een uitspraak te doen over de klacht zelf en over de eventueel daaraan gekoppelde aanpassingen.

Afhandeling
Een klacht moet uiterlijk binnen acht weken zijn afgehandeld. Is er meer tijd nodig, dan wordt de klager hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte gesteld. De ontvanger van de klacht informeert de klager op het moment dat duidelijk wordt dat het niet lukt om de klacht binnen de termijn af te handelen. De klager wordt binnen de gestelde tijd geïnformeerd over de uitspraak van de opvolging van de klacht. Eventuele aanpassingen worden zo snel mogelijk uitgevoerd. Direct nadat dit gebeurd is, wordt de klager hierover geïnformeerd. In sommige gevallen is er meer tijd nodig om de voorgeschreven aanpassingen uit te voeren dan de termijn van de klachtafhandeling. In dat geval ontvangt de klager daarvan bericht.

Bezwaar tegen de uitspraak
Als de klager de uitspraak van een – al dan niet in behandeling genomen – klacht niet accepteert, dan kan de klager zich wenden tot de klachtencommissie. De klager geeft in dat geval bij de directie aan dat hij contact wil opnemen met de geschillencommissie. Wij zijn aangesloten bij de door de Minister erkende onafhankelijke Geschilleninstantie Stichting Zorggeschil. Daarop stuurt de directie alle stukken over de klacht – nu een geschil – zo snel mogelijk door naar genoemd geschillencommissie. De klager wordt hierover geïnformeerd.

Uitspraak geschillencommissie
De Geschilleninstantie Zorggeschil neemt de opvolging van de klacht of het geschil verder met de klager op. De commissie doet uitspraak over de klacht en stelt de partijen hiervan in kennis. De uitspraak van de klachtencommissie is bindend voor alle partijen, ook als in de statuten staat dat de klachtencommissie de uitspraak als advies terugkoppelt.

Registratie klachten en geschillen
Klachten worden altijd opgevat als een mogelijkheid tot verbetering binnen het opleidingsinstituut. De directie van het lesinstituut registreert alle klachten en bewaart deze gedurende een termijn van twee jaar. De Geschilleninstantie Zorggeschil registreert de geschillen.