Karma en onze vrije wil

Vanuit geestelijk perspectief zijn wij zijn als mensheid aangesteld als rentmeesters en hoeders van de Aarde. De Aarde is ons als mensheid geschonken als planeet om tot hoger bewustzijn te groeien, door middel van het gebruiken van onze vrije wil.
Wij mogen het leven op deze planeet en de Aarde zelf dienstbaar maken aan onze wens om tot grotere bloei te komen, vanuit dit hogere bewustzijn. Uitgangspunt  daarbij is dat we dit doen vanuit liefde en mededogen met alles dat leeft.

Wat we met name de afgelopen eeuw hebben laten zien, is dat we veelal niet vanuit liefde en eenheid hebben gehandeld. We hebben de Aarde, maar ook de natuur en de dieren misbruikt om onszelf vanuit ons ego in de materie te bevestigen. Vanuit hebzucht zijn steeds nieuwe wegen gezocht en gevonden om onze kennis en materiële welbevinden op Aarde tot uitdrukking te brengen, zonder daarbij aan het welbevinden van de Aarde en andere bewoners van deze planeet te denken.

Karma en corona

Miljoenen dieren worden in kleine hokken gezet en vetgemest, onder erbarmelijke omstandigheden. Dit is een vorm van liefdeloosheid, waardoor ons karma als mensheid wordt vergroot. Soortgelijke energieën roepen elkaar op, vandaar dat er allerlei calamiteiten ontstaan om ons tot bezinning te brengen.  Vanuit dit perspectief kun je ook naar het Coronavirus kijken. Niet voor niets is dit  virus oorspronkelijk door dieren op ons overgebracht, een gevolg van hoe wij als mensheid omgaan met de dierenwereld. Dieren zien we doorgaans als producten van een industrie, opgezet voor ons eigen gewin. Zo draait de spiraal van Karma steeds maar door, hoe groter de liefdeloosheid, hoe groter de calamiteiten. Liefdeloosheid leidt tot vernieuwing van bewustzijn door het lijden van onschuldigen. Hieronder valt ook de dierenwereld.

De essentie van Corona heeft een zuiverende uitwerking op dat of degene waar het mee in aanraking komt, ook al lijkt dit vaak niet zo te zijn door het dramatische effect op ons leven. Toch kun je dit virus ook zien als een ‘kosmische ingreep’ om ons bewust te laten worden van het feit dat we de aarde en haar bewoners misbruiken en dat het radicaal anders moet als we als willen blijven leven op deze planeet.

In ons destructieve gedrag  gaan we in wezen voorbij aan het feit dat wijzelf juist ook een hogere geestelijke dimensie in de materie zijn. In onze menselijke geest zit de hoogste kracht verborgen. Als we deze kracht verbinden met onze natuurlijke omgeving, dan kunnen we op een juiste, liefdevolle manier leven op deze planeet en passend gebruik maken van alle organismen op Aarde. Zelfs in kernenergie zit op een zeer natuurlijke manier een grote kracht verborgen. Als we deze kracht constructief in plaats van destructief aanwenden kunnen we  tot onze hoogste potentie komen. Dan kunnen we juist in de aardse dimensie tot allerlei vormgevingen komen, waarin we onze kosmische verbinding het duidelijkste kunnen voelen.

                                     Het kan ook anders

Het is nog niet te laat om tot inkeer te komen. Vanuit allerlei hoeken ontstaat er een beweging die uitgaat van liefde en eenheid, als tegenkracht om de woekeringen van liefdeloosheid in onze maatschappij te neutraliseren. Om als mensheid, dierenwereld en Aarde tot een nieuw evenwicht te komen. Over de hele  wereld zijn er ook heel veel mensen van goede wil. Zij dragen liefdestrillingen in zich, die zij uitstralen in hun zijn en in hun handelen. Zo vormen zij energievelden, een netwerk van Licht als tegenkracht in het vernietigingsproces dat nu gaande is. Liefde zit tot in de allerkleinste trillingen van ons gehele Zijn. Steeds meer mensen worden zich hiervan bewust en uiten dit in de gewone dagelijkse dingen. In alles wat zij denken, spreken en doen of juist nalaten.

Als we ons laten leiden door liefde, eenheid en wijsheid dan kunnen we nieuwe inzichten toepassen op veeteelt, milieuvraagstukken en onderwijs, op de hele maatschappij! Daarmee hoeven we niet voorbij te gaan aan onze menselijke behoeften, maar wel tot het besef te komen dat onze diepste verlangen in wezen Liefde is. Dat alle andere behoeften, zelfs ook onze hebzucht en macht, voortkomen uit een diep verlangen naar geliefd te worden en er mogen zijn in dit aardse bestaan.

Wat kan ik doen?

We kunnen als individueel mens de leringen en inzichten die ons worden gegeven zelf toepassen naar onze eigen situatie, in het leven van hier en nu. We hoeven ons niet onmachtig te voelen in de grootsheid van alles dat zich nu afspeelt in de wereld. We kunnen heel dichtbij in onze eigen omgeving kijken hoe wij meer liefde zouden kunnen toepassen voor onszelf, voor de natuur, de dieren en natuurlijk voor andere mensen om ons heen. Zo kunnen we ook als individu gaan bijdragen om tot een nieuw evenwicht te komen in de wereld, met liefde voor alles dat leeft op deze kleine, prachtige planeet die aan onze zorg is toevertrouwd.

©Marleen van Wegberg

Atlantis en het Aquariustijdperk