Numerologie: Het mystieke getal 7

Het getal 7  is het meest symbolische getal in de reeks van 1 tot en met 10  en is verbonden met spirituele realisatie en voltrekking. De “rust” die gekoppeld wordt aan de zeven als rustdag na het proces van creatie, betekent niet zozeer het zich onthouden van elke activiteit maar het zich losmaken van het materiële niveau of het leven van alle dag om af te stemmen op een hoger, spiritueel niveau. In elk numeriek systeem in de oudheid wordt naar het getal zeven verwezen, waaruit blijkt dat de verering ervoor uit een gemeenschappelijke oorzaak is voortgekomen. In veel religies is het een heilig getal, en ook de dag van de Sabbat ofwel de heilige dag valt daaronder. 7 representeert rust, voltooiing en overgaan naar een hoger niveau. Elk van de zeven dagen van de schepping is verbonden met een specifieke trilling, toonhoogte en kleur. De toon verbonden aan elk van de zeven scheppingsdagen is verbonden met het aardse lichaam dat daarop is afgestemd. Dat is de reden dat Pythagoras verklaarde dat de wereld is geschapen op basis van getallen.

Het volmaakte getal

De Pythagoreëers noemden het getal zeven een volmaakt getal, omdat het uit drie en vier was samengesteld: de driehoek (verbonden met drie-eenheid van de geest) en het vierkant (verbonden met de  vier elementen van de materiële wereld), die  twee volmaakte figuren vormen als geïntegreerd symbool van de vergeestelijkte mens. De driehoek en het vierkant vormen samen het symbool voor het getal 7. De kleur indigo of paars is verbonden met dit getal. De integratie van de driehoek en het vierkant staat voor het samensmelten van het lichaam (4) en de geest (3), ofwel het menselijke en het goddelijke. Plato zei dat op de zevende dag de ziel van de aarde ontstond.

Zeven is ook het getal van natuurlijke cycli die we op allerlei vlakken kunnen zien: in de muziek, in de kleuren en de elementenleer maar ook in het leven van een mens kunnen we deze zevenjarige fasen herkennen. In de Bijbel wordt gesproken over zeven magere, armoedige en zeven vette, overvloedige jaren. De hoogste trilling van de zeven geeft op menselijke niveau een spirituele meester: een gezuiverd lichaam, verlicht denken en glorieuze geest. “Septos” in het Grieks betekent heilig, goddelijk, de emanatie van de hoogste  kracht die indaalt vanuit de spirituele dimensie.

In de Bijbel

In de Bijbel vindt men tal van verwijzingen naar de zeven, die waarschijnlijk stammen uit Egypte en Assyrië, waar de bewegingen van de zeven bekende planeten voortdurend werden bestudeerd. In het Bijbelse boek “Openbaringen” heeft Johannes op het mystieke eiland Patmos zeven visioenen die ieder bestaan uit zeven elementen: zeven engelen openen de zeven zegels die de aarde bevrijden van haar karmische erfenis, zeven trompetten die schallen, zeven heuvels waarop de scharlaken vrouw rustte. Dit boek weerspiegelt de overwinning van het goed over het kwade en de volledige onderwerping van de lagere of negatieve krachten aan de hogere, spirituele krachten, wat de diepste essentie is van het getal  zeven.

Van materieel naar spiritueel

Het getal 7 stelt symbolisch gezien een ontwikkeling voor van het materiële naar het spirituele niveau. Het getal zeven bevat daarom een zekere innerlijke spanning,  tussen de vier aardse elementen en de heilige drie-eenheid erboven. Het getal zeven verwijst ook naar de heelheid van de mens, doordat het stoffelijke van de vier aardse elementen met daarboven het geestelijk bepaalde, het hele wezen van het sterfelijke-onsterfelijke schepsel voorstelt. De zeven voert naar de acht en komt daarin tot vervulling. Iedere mysterieschool heeft in zijn leerstellingen de idee opgenomen dat de heilige triade vooraf gaat aan de gemanifesteerde zeven en dat deze 7 en 3 samen het perfecte getal 10  vormen.

Bron: Een mystieke reis langs de getallen. Vanaf de Oudheid tot in het Aquariustijdperk. 

Is zeven jouw getal?

Het getal 11