Karma, straf of zegen?

Karma  is een Sanskriet woord dat wordt gebruikt voor de werking van de kosmische wet die het gevolg aan de oorzaak aanpast, op de fysieke, mentale en geestelijke gebieden van ons zijn. Geen enkele oorzaak blijft zonder gevolg, omdat energie in beweging wordt gezet en het gevolg van die beweging weer terugkomt bij de veroorzaker. Dit is een natuurwet op aarde die zijn oorsprong vindt in de kosmische wetten. Door in onze levens op aarde de gevolgen te ondergaan van wat wij zelf in het verleden hebben veroorzaakt, leren we geleidelijk onze  krachten en vermogens te beheersen en te  ontwikkelen, en beginnen we aan de herschepping van ons lot, het in eigen hand nemen van onze evolutie. Elk van onze daden, elk van onze gevoelens evenals elk van onze gedachten, hier en nu, vertegenwoordigt een oorzaak die gevolgen ontketent.  In een toekomstig leven op aarde zullen we degenen die we in dit leven al dan niet met liefde hebben behandeld weer ontmoeten en de gelegenheid krijgen goed te maken wat eventueel is misdaan of terug te ontvangen wat we hebben gegeven.

Liefde en haat
Want haat (ofwel gebrek aan liefde) is een even dynamische kracht als liefde. Welke energieën we ook in beweging zetten, ze zullen eens hun uitwerking hebben en het evenwicht of de harmonie herstellen. We beseffen vaak niet ten volle dat iedere gedachte, ieder woord en en iedere daad een gelijkwaardige reactie oproept. Dit principe is ook in ons dagelijks leven voortdurend van toepassing. Wij brengen energie in beweging die, vroeg of laat, gevolgen van dezelfde aard in ons leven teweeg zullen brengen. De meeste “beproevingen” die we meemaken zijn daarom het gevolg van deze uitwerking van de wet van karma.

Intentie en gedachten
Toch heeft de wet van karma niet de bedoeling om ons te straffen, zoals zoveel mensen denken, maar om ons bewust te maken van ons handelen door inzicht te geven in de gevolgen ervan. Het is de kosmische wet van causaliteit en deze is op zich neutraal te noemen,  het spiegelt alleen de gevolgen van onze acties als reacties naar ons terug in ons dagelijks leven maar ook in alle levens die onze ziel op haar reis meemaakt. We ervaren dus de gevolgen van onze fouten maar ook van alle goede daden die we in het verleden hebben verricht. Het gaat niet alleen om de  daadwerkelijke handelingen die we verrichten, maar ook onze intenties en gedachten spelen mee in dit verband. We begrijpen niet altijd de oorsprong van bepaalde lastige situaties die we in dit leven tegenkomen,  ook omdat we niet alles herinneren met betrekking tot wat we in vorige incarnaties hebben gedaan of nagelaten.

Vergroten van ons bewustzijn
Allerlei vormen van hartstocht, mentale-  of stoffelijke, schudden ons lagere energieveld dooreen; ze onttrekken zich aan de leiding van ons hogere Zelf. Zo belemmeren ze de natuurlijke energiestroom in onszelf en kunnen ook tot ziekte leiden. In veel gevallen kunnen ziekten een door de hemel gezonden zegen zijn; ze leren ons anders met onze emoties  en gedachten om te gaan, of geduld te betrachten en leiden vaak tot het besef dat het noodzakelijk is een meer harmonieus leven te leiden.

Karma en ziekten
Ziekten zijn in werkelijkheid geen ellende die ons overkomt, maar waarschuwingen om in overeenstemming met de kosmische wetten te leven. We kunnen dus in gedachten houden dat bijna alles wat ons overkomt de werking van de wet van karma is.  Toch is niet alle ‘narigheid’ in ons leven van karmische oorsprong, soms moeten we ook de moeilijkheden van de materie in onze aardse incarnatie ondergaan of hebben we ervoor gekozen onszelf beperkingen op te leggen in dit leven. Maar de grote thema’s in ons leven hebben vaak wel een karmische oorsprong en de bedoeling ons te bevrijden van onwetendheid en ons bewustzijn te vergroten.

Verantwoordelijkheid nemen voor onszelf
Zodra we echter kunnen (h)erkennen dat relaties of omstandigheden waarschijnlijk een karmische oorzaak hebben en we er alles aan doen om er op een juiste manier mee om te gaan zullen ze lichter worden. doordat we ons uiterste best doen om onze problemen te boven te komen. Er is moed voor nodig en integriteit, om te erkennen dat we heel vaak zelf de oorzaak zijn van ons eigen leed. Het is vaak veel makkelijker de oorzaak van onze ellende op anderen af te schuiven of op de maatschappij, dan zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de moeizame perioden in ons leven. Zo lang we onszelf niet verantwoordelijk houden voor ons leven, groeien we niet echt in bewustzijn.

Het innerlijke werk
Als we gaan inzien dat we via onze eigen inspanningen om in het dagelijkse leven zo liefdevol mogelijk naar onszelf en naar anderen toe te handelen niet alleen onze eigen voorwaarden voor geluk scheppen maar ook onze eigen toekomst, dan geeft ons dat ook de mogelijkheid om ons lot in handen te nemen. Daarom is het zo belangrijk om aan onszelf te werken, onze beperkingen te overwinnen en onze kwaliteiten ook in te zetten voor anderen. Karma wordt daarom ook wel “het werk”genoemd.  Dat wat nodig is om terug te keren naar Liefde en eenheid. Een staat van bewustzijn in onszelf.

Rol van ons geweten
Ons geweten waarschuwt ons telkens als we van het pad naar Liefde af dreigen te raken, als ons voornemen of onze gedachten of handelingen in strijd zijn met de kosmische wetten, die allen gebaseerd zijn op Liefde en eenheid. Dit ‘verdwalen’ uit zich soms als een afkeer of weerstand om door te gaan met bepaalde handelingen of verder te gaan met een richting die we in ons hoofd hadden. Als we daarnaar leren luisteren en ons gevoel en geweten zien als een leidraad in ons leven dan zal er uiteindelijk een dag komen dat we leven in volmaakte harmonie met onszelf, met onze blauwdruk en met het kosmische plan.

© Marleen van Wegberg

Bron: Mystieke Scholing