Numerologie: de betekenis van de getallen van 2019

In 2019 hebben we numerologisch te maken met de invloed van het getal 3. Een universeel getal dat is samengesteld uit de getallen 1 en 2. Het jaar 2019 geeft de volgende som: 2+0+1+9=12; 1+2=3. We zien zo dat het getal 12 onderliggend ook meespeelt bij de totstandkoming van het getal 3. Het getal 3 is op het menselijke vlak de trilling van activiteit, creatieve uiting en emotionele gevoeligheid. Het is een expressief en expansief getal met een uitgaande, interactieve en sociale aard. Het is ook de trilling van de scheppingsdrang en de zelfontplooiing en geeft een verlangen tot jezelf meer te laten zien in de buitenwereld. Het biedt de mogelijkheden om je uiterlijke wereld te scheppen in overeenstemming met wie je werkelijk bent, diep van binnen. Daartoe biedt dit jaar je dan ook alle mogelijkheden door het samenkomen van de scheppende en leidende kracht van het mannelijke getal 1 en de wijze, intuïtieve krachten van de vrouwelijke 2. Maar ook innerlijk hebben getallen een werking en betekenis. Laten we daarom eerst eens gaan kijken naar de meer verborgen, mystieke betekenis van deze combinatie van getallen.

Mystieke achtergrond van het getal 3

In oude tijden beschouwde men het getal drie als het allerheiligste getal omdat het de drie-eenheid weergeeft. Pythagoras en zijn leerlingen noemden het de ‘volmaakte harmonie. 1+2=3, dit betekent in mystieke zin dat de bewuste geest (1) en de onbewuste geest (2) samen iets kunnen voortbrengen, creëren (3). Ook staat dit voor vader (1), moeder (2) en kind (3). Het getal 3 symboliseert dus het gevolg van de verenigde krachten van de 1 en de 2. Het is  gerelateerd aan de drievoudige aard van de mens, bestaande uit geest, ziel en lichaam. De grondtoon van de 3 is expansie, welke kan leiden tot hetzij desintegratie ofwel het uiteenvallen van dingen of relaties,  ofwel vanuit een hoger bewustzijn tot transmutatie, een nieuwe vormgeving of creatie.

Het getal 3 is ook verbonden met het symbool van de driehoek, deze symboliseert de wet van de Driehoek, de wet die de krachten in de gemanifesteerde wereld aangeeft, bijvoorbeeld verleden, heden en toekomst of geboorte, leven en dood. Het belangrijkste kenmerk van dit getal is activiteit. In de materiële wereld en in het massabewustzijn leidt dit vaak tot desintegratie maar in een hoger eenheidsbewustzijn tot transmutatie; het vinden van een geheel nieuwe vormgeving, vermenigvuldiging en groei.

Op het hoogste geestelijke niveau symboliseert de 3 de goddelijke drie-eenheid. In het oude Egypte weergegeven door Isis, Osiris en Horus, in het Christendom door de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Deze drie-eenheid komt in alle religies overeen met de gedachte, het woord en de daad van God. Omdat we leven in een driedimensionale wereld zijn we als mensheid afgestemd op de energie van dit getal. Alle wereldreligies zijn gebaseerd op leerstellingen die de evolutie  van lichaam, ziel en geest omarmen.  In het boek Mattheus lezen we: “Waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden van hen”. Dit slaat op de integratie van de drie bewustzijnsgebieden-het bewuste, het onderbewuste en het bovenbewuste. Als deze integratie is voltooid in een mens dan kan de Christuskracht, ofwel het Christusbewustzijn geboren worden. Jezus zat terneer met de twaalven, een hogere trilling van het getal 3 (1+2=3).

De mystieke betekenis van het getal 12

Het getal 12 omvat de krachten van de getallen 1, 2 en 3. In deze getallen zien we geleidelijke involutie van de geest in de materie: in het getal 12 zien we dezelfde werking maar dan omgekeerd als evolutie want op een hoger bewustzijnsniveau (in de nieuwe reeks vanaf 10), om weer vrij te komen van de beperkingen van de materie. Dit getal leidt naar binnen en omhoog. Geestelijke krachten komen nu vrij en het bewustzijn ascendeert, bij een volledige realisatie naar de hoogte van een ingewijde. De krachten van de 12 realiseren het ideaal van de 11 en hebben te maken met vergroting en verhoging van innerlijke kwaliteiten, zodat dat ze het driedimensionale overstijgen naar de spirituele regionen. De twaalf Stammen van Israël in het Oude Testament en hun specifieke spirituele opdrachten waren afgestemd op het getal waarmee zij elk waren verbonden evenals aan de twaalf tekens van de Dierenriem. Aan iedere familie was een getal gegeven gerelateerd aan bepaalde kwaliteiten, aan een specifieke plaats en missie. Geen stam was helemaal goed  of slecht, zij waren allemaal in ontwikkeling. Als de verborgen betekenis van het getal werd herkend, kon dit een handreiking zijn om hen te ondersteunen bij hun spirituele taak.

Het verhaal van Israël en de twaalf zonen van Jacob kunnen we relateren aan onze eigen spirituele ontwikkeling. We zijn immers zelf als mens een universum in het klein, een microkosmos. Zo zijn de twaalf Tekens van de Dierenriem en hun bijbehorende getallen voortdurend werkzaam in ons leven. Meester Jezus koos 12 discipelen om met hem samen te werken bij het uitdragen van zijn boodschap inzake het Koninkrijk Gods. Dit spirituele koninkrijk kan zich in onszelf openbaren als een staat van bewustzijn en een scheppende kracht, van waaruit we mee kunnen helpen de mensheid en de Aarde te leiden naar universele liefde en eenheid.

De twaalf apostelen staan in verband met de twaalf tekens van de Dierenriem en vormen samen een volledige cirkel en verzameling van menstypen in de binnenste kring van de volgelingen van Jezus. Een ingewijde weet dat twaalf krachten in een cirkel rondom een middelpunt gezamenlijk een eenheid vormen waarvan de energie vibreert op het getal 13. Er zijn twaalf Dierenriemtekens met de zon als middelpunt. Het getal 13 is op menselijk niveau verbonden met genade, als vrucht van het proces van overgave van onze persoonlijkheid aan ons hogere Zelf, gesymboliseerd door het getal 12.

Wat betekent dit nu voor ons zelf, als bewuste mens op Aarde in 2019?

Omdat het getal 3 te maken heeft met verandering, groei en expansie is dit jaar een gunstig jaar om jezelf meer naar buiten te brengen, voor communicatie en om je zelf of je bedrijf of werkzaamheden  te promoten. Het is ook een goede tijd voor omgang met anderen, gezelligheid, vreugde en ondernemerschap. Let daarbij wel op verspilling van energie, het nemen van onnodige risico’s en overdaad.  Dit een vruchtbare periode waarbij het wel van belang is je werkelijke wensen te gaan onderscheiden van tijdelijke opwellingen of kortdurende verlangens. Een positieve drie trilling geeft een tegemoetkomende, opgewekte, enthousiaste houding en gelukkige omstandigheden. De creativiteit stroomt naar buiten, geeft vele expressiemogelijkheden, scheppende werkzaamheden en creatieve uitingen en trekt ook anderen aan. Maar onder de invloed van dit getal kunnen ook stemmingswisselingen ontstaan, het is niet altijd een bestendige energie maar kan ook twijfel en grilligheid veroorzaken, waarbij het noodzakelijk is om even afstand te nemen om een situatie of relatie vanuit een hoger perspectief te bekijken en geen impulsieve beslissingen te nemen om desintegratie en conflicten te voorkomen.

Vanwege de onderliggende invloed van de 9 in 2019 kan er een neiging naar een te grote gedrevenheid en het uit het oog verliezen van je fysieke behoeften en te hard werken. Het is van belang om ook tijdig gas terug te nemen en uit te rusten omdat zowel de 3 als de 9 een groot expressief vermogen en een verlangen naar verandering en (zelf)ontwikkeling in zich dragen.  Laat ook je niet te veel leiden door je emoties maar zie ze als signalen van je ziel om te ontdekken waar nog oude pijn is, die gevoeld wil worden om uiteindelijk te helen zodat jij meer heel wordt als mens en je ziel groeit in bewustzijn. Het is een goede tijd om je te ontwikkelen in de door jou gewenste richting en je leven meer vorm te geven zoals het bij jouw zielsverlangen past.

Als bewuste, spirituele mens die weet dat onze uiterlijke wereld een reflectie is van onze innerlijke wereld, kunnen we dit jaar tot het inzicht komen dat alle pijn en moeilijkheden in ons leven de bedoeling in zich dragen om uiteindelijk het ‘Koninkrijk Gods’ ofwel de Liefde en eenheid in onszelf te zoeken en vinden. Van buiten naar binnen te keren, het persoonlijke in het onpersoonlijke gaan transformeren. Van het zichtbare tijdelijke naar het onzichtbare eeuwige als een ‘goddelijke genade’ voor het treuren, het verdriet en de opoffering om vanuit onze persoonlijkheid tot overgave te komen aan onze hogere natuur, ofwel ons hogere

Zelf. Kort gezegd, gaan ervaren dat God in wezen een scheppende liefdeskracht in onszelf is, en zodat we dit niet langer buiten onszelf en bij anderen gaan zoeken. Dit geeft dan de diepe, innerlijke vervulling die we al zo lang hebben gezocht.

Het mystieke huwelijk

Dit ‘huwelijk’ kan innerlijk gaan plaatsvinden omdat het getal 12 de energie van zowel het mannelijke (1)– als het vrouwelijke (2) in zich draagt, de grootste tegenstelling in de dualiteit in zichzelf verenigt. Als we ons hiermee niet langer identificeren, vindt ook een vereniging in de geest plaats, een toestand van eenheidsbewustzijn. Hierin zijn we niet meer specifiek  man of vrouw maar het eenheidsbewustzijn in de man of vrouw. De vrouwelijke- en mannelijke krachten in onszelf zijn dan geïntegreerd, waardoor we een heel mens zijn geworden. Deze innerlijke eenwording wordt ook wel het mystieke huwelijk genoemd, het samengaan en de integratie van de persoonlijkheid, de ziel en de geestkracht in en door onszelf heen, wat leidt tot eenheidsbewustzijn en het wakker worden van een onpersoonlijke, universele liefde.  Deze staat van bewustzijn laat zich in de dualiteit zien in menselijk mededogen, dienstbaarheid, opofferingsgezindheid en onzelfzuchtig handelen. Als mens hebben we onze vrije wil en dus de bewuste keuze of we ons in dit nieuwe jaar laten leiden door de krachten van het getal 3 alleen of ook door de krachten van de onderliggende 12.

Overgang naar het Aquariustijdperk

Als we ons willen laten leiden door de 12 dan vragen we ons voortdurend af of onze woorden en ons handelen bijdragen aan het tot stand komen van eenheid, vreugde en liefde in de wereld en in het leven van zowel onszelf als van anderen om ons heen. Of het innerlijke verlangen naar expressie, expansie en creativiteit dat de 3 ons geeft niet ten koste gaat van anderen maar ook bijdraagt aan het grotere geheel en de mogelijkheden tot ontwikkeling van onze medemensen en andere bewoners van de planeet waarop wij leven. Of we niet denken en handelen vanuit persoonlijke begeerten en om alleen onszelf te verrijken maar ook denken om het welzijn anderen en onze scheppende energie ook daarvoor willen inzetten. Vanuit de 12/3 energie kunnen we in deze overgangstijd naar het Aquariustijdperk een wereld scheppen die aanzet geeft tot het leven in de vijfde dimensie, de dimensie van liefde, mededogen en eenheid die verbonden is met de Meesters van Liefde en Wijsheid ofwel de Grote Witte Broederschap. Een groep van spirituele meesters die verbonden is met de evolutie van de Aarde en de mensheid en tot taak heeft de mensheid naar een hoger (Christus) bewustzijn te leiden.

Een nieuwe mens in een nieuwe tijd

Door het innerlijke ontwaken in deze onder het getal 12 vrijkomende vibratie van overgave kan de verlichting en genade die het getal 13 in zich draagt vrijkomen en zal, zoals Johannes zingt in zijn mystieke boek Openbaringen,  ‘God alle tranen drogen’ omdat alle menselijke ervaringen verdwijnen in deze hoge staat van bewustzijn. Door het inzicht krijgen in de werkingen van ons menselijke lichaam en het loslaten van de identificatie ermee groeit het bewustzijn dat wij veel meer zijn dan alleen een lichaam met de daarmee samenhangende behoeften, verlangens en belangen.

Dan groeit een herkennen in ons hoe een diep verlangen naar werkelijke vervulling ons voortdrijft. Dan worden we waarlijk een nieuwe mens,  een mens in voortdurende ontwikkeling en openbaring. Levend in een bijzondere tijd; de al lang geleden voorspelde ‘Gouden Dagenraad ’. Een in de goddelijke Liefde ontwaakte mens met zijn hoofd in het Licht en zijn voeten op Aarde, die zijn handen en woorden gebruikt om uitdrukking te geven aan zijn unieke wezen vanuit een verlangen naar eenheid en compassie met alles dat leeft.

Ik wens je van harte toe dat de verborgen wijsheid van getallen ook in 2019 stralende bakens van licht voor je mogen zijn op je aardse reis, zodat de innerlijke duisternis gaat oplossen en deze ‘nieuwe mens’  ook in jou geboren kan worden. Dit is uiteraard een proces dat tijd nodig heeft, maar is ook de grote uitnodiging en tevens het wenkende perspectief voor jou en voor de gehele mensheid in het op handen zijnde  Aquariustijdperk. Een Nieuwe Mens in het Aquariustijdperk.

©Marleen van Wegberg

Lees alles over getallen, hun mystieke betekenis maar ook de praktische toepassing ervan in het nieuwe Numerologie boek.

mystieke reis langs de getallen